ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศวิริยาลัยนครสวรรค์
ITCenter_vvc
Computer Lab

Computer Lab

ห้อง

        ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ให้ใช้บริการ จำนวน  4 ห้อง  เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้  ดังนี้

    1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   124  จำนวน   30  เครื่อง

    2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   321  จำนวน   40  เครื่อง

    3. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   331  จำนวน   30  เครื่อง

    4. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   336  จำนวน   42  เครื่อง 

       เครื่องคอมพิวเตอร์ในทุกๆ ห้องปฏิบัติการจะเปิดดำเนินการ ตามรายวิชาที่มีการเรียนการสอน ตามแต่ละอาจารย์ผู้สอน และนอกเหนือจากนั้น ช่วงเวลาที่ว่างแต่ละห้องปฏิบัติการ ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการติดประกาศ และแจ้งไปยังสาขาต่างๆ ให้ทราบว่าสามารถเข้ามาขอใช้บริการ  สอนเสริม  ฝึกอบรม หรือให้บริการกับนักศึกษาและบุคลากรได้

ระเบียบ

1. ปฏิบัติตนเป็นสุภาพชน ห้ามส่งเสียงดังและกระทำการใดๆ ที่เป็นการรบกวนผู้อื่น
2. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่ม เข้ามารับประทานในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
3. ให้แต่งกายสุภาพตามระเบียบของวิทยาลัย
4. ในเวลาเรียนห้ามนักศึกษาที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนเข้ามาใช้ห้องปฏิบัติการฯ
5. ห้ามเคลื่อนย้ายอุปกรณ์และนำอุปกรณ์อื่นมาต่อพ่วงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ภายใน ห้องปฏิบัติการฯ หากมีปัญหาด้าน Hardware และ Software ให้แจ้งเจ้าหน้าที่          ประจำห้องปฏิบัติการ
6. ใช้ระบบเครือข่ายอย่างมีมารยาท ไม่นำเสนอข้อมูลที่ผิดกฎหมาย ขัดต่อจารีตประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทย
7. ช่วยกันรักษาความสะอาดและดูแลทรัพย์สินของวิทยาลัยฯ
8. ห้ามนำ Software อื่นๆ มาติดตั้งก่อนได้รับอนุญาตและห้ามปรับเปลี่ยนข้อกำหนดของระบบ
9. ห้ามบุคคลภายนอก เข้าใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
10. ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา การเรียนการสอน เช่น ห้ามเล่นเกมส์ และห้ามเปิดสื่อลามก