ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศวิริยาลัยนครสวรรค์
ITCenter_vvc
วิสัยทัศน์ (Vision)

วิสัยทัศน์ (Vision)

วิสัยทัศน์

       “บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนและในการขับเคลื่อนวิทยาลัยตามความต้องการของวิชาชีพและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล”

โครงสร้าง