วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์  เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ  ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2523  ตามใบอนุญาตเลขที่ 236/2523  ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2523 โดยมีชื่อเดิมว่าโรงเรียนพณิชยการวิริยาลัยนครสวรรค์  ตั้งอยู่เลขที่ 610/8 หมู่ 10  ถนนพหลโยธิน  ตำบลนครสวรรค์ตก  อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  ติดกับโรงเรียนประชานุเคราะห์  และอยู่ตรงข้ามวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม

คุณพ่อจรูญ ศิริวิริยะกุล และคุณแม่หทัย ศิริวิริยะกุล

ประธานกลุ่มบริษัทในเครือ KTIS GROUP ผู้ก่อตั้งในเครือ “วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์” และ “มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา”

         วิทยาลัยแห่งนี้ก่อตั้งโดย คุณพ่อจรูญ-คุณแม่หทัย ศิริวิริยะกุล ด้วยความดำริว่าในสภาพสังคมและเศรษฐกิจปัจจุบันของบ้านเมืองไทยเราการศึกษาในแขนงอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพอย่างแท้จริงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเยาวชนที่จะก้าวออกไปเป็นพลังของชาติในวันข้างหน้า นอกจากนี้การสร้างวิทยาลัยระดับนี้ในส่วนภูมิภาคยังเป็นการขจัดปัญหานักเรียนนักศึกษาซึ่งต้องเข้าไปหาที่ศึกษาต่อในเมืองหลวง ซึ่งเป็นผลเสียอย่างยิ่งแก่เศรษฐกิจทั้งของส่วนบุคคลและประเทศชาติ และเมื่อคำนึงถึงสภาพสังคมในเมืองหลวงประกอบกับวัยและการพลัดพรากไปอยู่ห่างไกลจากบิดามารดาและผู้ปกครองของเยาวชนทั้งหลาย การก่อตั้งวิทยาลัยแห่งนี้จึงเป็นการลดความเสี่ยงของการเกิดปัญหาสังคมนานาประการอีกด้วย ตลอดเวลาที่ผ่านมา เป็นที่ประจักษ์ว่าวิทยาลัยได้รับความนิยมศรัทธาจากชุมชนเป็นอย่างสูงนับแต่ปีที่เริ่มก่อตั้ง และเป็นโรงเรียนที่มีจำนวนนักศึกษาสูงที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาค ซึ่งวิทยาลัยก็ได้สนองตอบความศรัทธามหาชนด้วยความเที่ยงตรงในการทำหน้าที่ของสถาบันการศึกษาในการ “จัดการศึกษาเพื่อประโยชน์บริสุทธิ์แห่งการศึกษาเป็นหลักใหญ่ นั่นคือผลเลิศที่หวังจักอยู่ที่นักศึกษาได้วัฒนาในระดับสูงสุด ที่พึงมีในแต่ละบุคคลสู่ความเป็นผู้อยู่ในสังคมอย่างมีความรู้ มีความสามารถ มีคุณธรรม อันเป็นเครื่องประกอบให้ดำรงชีวิต อยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความสุข และเป็นประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ ตลอดจนมนุษยชาติทั้งปวง”

ตามหลักการที่ท่านผู้ก่อตั้งวิทยาลัยฯ คุณพ่อจรูญและคุณแม่หทัย ศิริวิริยะกุล กำหนดไว้เสมือนเป็นโคมทอง ส่งสว่างชี้นำแนวทางการจัดการศึกษาแก่ชาววิริยาลัยทั้งปวง จนกระทั่งถึงปัจจุบันวิทยาลัยได้ผลิตนักศึกษาระดับอนุปริญญา ปวช. และ ปวส. ตอบคืนเป็นบุคคลที่ทรงศักยภาพของวงงานทั้งภาคราชการและภาคเอกชน และเป็นบุคคลผู้มีคุณภาพในการดูแลรับผิดชอบตนเอง ครอบครัว และสังคม กระจายอยู่ทั่วแผ่นดินไทยของเราเป็นจำนวนมาก

ด้วยจุดกำเนิดและเจตนารมณ์ข้างต้น วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์จึงได้ก่อตั้งขึ้นและเริ่มเปิดเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2523 โดยมีเหตุการณ์ที่สำคัญ ดังนี้

พ.ศ.2534 ได้รับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษาแห่งแรกของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยและรางวัลนักศึกษารางวับพระราชทานระดับอุดมศึกษาคนแรกของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (นายทรงวุฒิ ฉิมไทย นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2)

พ.ศ.2538 จัดตั้งอีกหนึ่งโรงเรียน ณ เลขที่ 14/6 หมู่ 10 ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ในชื่อโรงเรียนเทคโนธุรกิจวิริยาลัยนครสวรรค์

พ.ศ.2542 ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ.2548 ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาอาชีวศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

พ.ศ.2548 นายโฆษิต หอมละมัย นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของโรงเรียนเทคโนธุรกิจวิริยาลัยนครสวรรค์ ได้รับรางวัลพระราชทานของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

พ.ศ.2551 ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาอาชีวศึกษา รอบสอง จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

พ.ศ.2553 ย้ายที่ตั้งจากเดิม เลขที่ 610/8 หมู่ 10 ถนนพหลโยธิน ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ มาอยู่เลขที่ 14/10 หมู่ 10 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ติดกับโรงเรียนเทคโนธุรกิจวิริยาลัยนครสวรรค์

พ.ศ.2554 รับรวมกิจการจากโรงเรียนเทคโนธุรกิจวิริยาลัยนครสวรรค์

พ.ศ.2554 เปลี่ยนแปลงชื่อโรงเรียนพณิชยการวิริยาลัยนครสวรรค์ เป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

พ.ศ.2555 นางสาวหงษ์หยก สีใส นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลพระราชทาน ของกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ.2557 ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาอาชีวศึกษารอบสามจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ผลคะแนน 4.50

พ.ศ.2557 นางสาวกมลรัตน์ กลิ้งเพชร นักศึกษาระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลพระราชทาน ของกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2559 นายทนงศักดิ์ สวนจันทร์ นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 สาขาวิชาการตลาด ได้รับพระราชทานรางวัล “ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา” ครั้งที่ 1 จัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พ.ศ. 2560 นายภานุพงศ์ พวงวิลัย นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี ได้รับพระราชทานรางวัล “ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา” ครั้งที่ 2 จัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พ.ศ. 2562 นายธีรศักดิ์ อินทวัน นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับพระราชทานรางวัล “ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา” ครั้งที่ 3 จัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี