สถานศึกษาแห่งนี้จัดตั้งขึ้นดำรงอยู่และจะดำเนินไปในอนาคตเบื้องหน้าโดยมี จุดมุ่งหมายหลักคือการจัดการศึกษาเพื่อประโยชน์บริสุทธิ์แห่งการศึกษาเป็นหลัก ใหญ่นั่นคือผลเลิศที่หวังจักอยู่ที่นักศึกษาได้วัฒนาในระดับสูงสุดที่พึงมีในแต่ละ บุคคลสู่ความเป็นผู้อยู่ในสังคมอย่างมีความรู้มีความสามารถและมีคุณธรรมอัน เป็นเครื่องประกอบให้ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความสุขและเป็นประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ ตลอดจนมนุษยชาติทั้งปวง