วิสัยทัศน์

            “เป็นสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายธุรกิจ ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพ ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มาตรฐานวิชาชีพ อย่างมีคุณภาพให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ”

พันธกิจ

  1. พัฒนาระบบและกลไกการจัดการศึกษาของสถาบัน
  2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่มีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน
  3. ผลิตและพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาชีพตามคุณวุฒิอาชีวศึกษา
  4. ยกระดับคุณภาพการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน

เอกลักษณ์

            “สถาบันที่มีมหาวิทยาลัยและเครือข่ายธุรกิจระดับโลกเป็นฐานรองรับ”

อัตลักษณ์   

    “ทักษะเด่น  เน้นความรู้  เชิดชูจริยะ  พัฒนาบุคลิกภาพ”