วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์จัดอบรม “หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2567” โดยมีอาจารย์ธารทอง แย้มจันทร์ฉาย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งจัดขึ้นโดยฝ่ายวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ทุกท่านมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2567 และมีแนวทางในการจัดทำแผนการสอนในรูปแบบใหม่ อาจารย์ทุกท่านให้ความสนใจในการเข้าร่วมรับการอบรมเป็นอย่างดี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2567