ภาพบรรยากาศของกิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรมนำชีวิต สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุมเจ้าพระยา-วิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 14-15 มิถุนายน 2567

ภาพบรรยากาศในวันที่สอง