สถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษาแห่งแรกของอาชีวศึกษาเอกชน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรางวัลให้โรงเรียนพณิชยการวิริยาลัยนครสวรรค์                                  เป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา  ประจําปี การศึกษา 2534

นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2534

นายทรงวุฒิ  ฉิมไทย

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของ โรงเรียนพณิชยการวิริยาลัยนครสวรรค์ เป็นนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษาประจําปีการศึกษา 2534

นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2534

นายทรงวุฒิ  ฉิมไทย

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของ โรงเรียนพณิชยการวิริยาลัยนครสวรรค์ เป็นนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษาประจําปีการศึกษา 2534

นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2548

นายโฆสิต   หอมละมัย

นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงโรงเรียนเทคโนธุรกิจวิริยาลัยนครสวรรค์ ได้รับคัดเลือกจากระทรวงศึกษาธิการให้เป็นนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอาชีวศึกษา ประจําปีการศึกษา 2548

นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2555

นางสาวหงษ์หยก  สีใส

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอาชีวศึกษา           ประจําปีการศึกษา 2555

นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557

นางสาวกมลรัตน์ กลิ้งเพชร

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ได้รับคัดเลือก จากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอาชีวศึกษา      ประจําปีการศึกษา 2557

นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564

นายวรชิต  สิหิงษ์ 

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ได้รับคัดเลือก จากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอาชีวศึกษา ประจําปีการศึกษา  2564

นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560

นายทนงศักดิ์ สวนจันทร์

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์    รับพระราชทานรางวัล “ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา” ครั้งที่ 1

นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561

นายอนุพงศ์ พวงวิลัย

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์    รับพระราชทานรางวัล “ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา” ครั้งที่ 2

นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562

นายธีรศักดิ์ อินทวัน

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์    รับพระราชทานรางวัล “ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา” ครั้งที่ 3

นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563

นายวรชิต สิหิงษ์

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์    รับพระราชทานรางวัล “ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา” ครั้งที่ 4

นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564

นางสาวน้ำเมย วัฒนศิริ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์    รับพระราชทานรางวัล “ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา” ครั้งที่ 5

ปีการศึกษา 2566