• กรอกใบสมัครเรียน

    สามารถสมัครได้ตนเองทีวิริยาลัย หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ www.viriyalai.ac.th

  • รอการติดต่อกลับจากวิริยาลัย

  • สอบสัมภาษณ์และรายงานตัว

  • ยินดีต้อนรับสู่การเป็นนักศึกษาใหม่

  • สำเนาบัตรประชาชน

  • เอกสารใบผลการเรียน (Transcript)

  • สำเนาทะเบียนบ้าน

  • รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว