สถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษาแห่งแรกของอาชีวศึกษาเอกชน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรางวัลให้โรงเรียนพณิชยการวิริยาลัยนครสวรรค์                                  เป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา  ประจําปี การศึกษา 2534