ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ชื่อวิจัยในชั้นเรียน

1

อ.มาลี   ศรีวิริยไชย

การนับและกาคำนวณต้นทุนสินค้าคงเหลือในวันสิ้นงวดบัญชีโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักเรียนนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2 ห้อง1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

2

อ.รุ่งอรุณ  วงษ์มี

การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปด้วยภาษาอังกฤษในวิชาการบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3/1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

3

อ.หงษ์หยก  สีใส

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการบัญชีต้นทุน 1 เรื่อง การบัญชีสำหรับค่าใช้จ่ายการผลิต ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ

4

อ.ศศิวรัญป์กาญน์   ฝั้นหมื่น

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรายวิชา การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชีระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี ห้อง 1

5

อ.ดาเรศ   บุญดิลก

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยฝึกทักษะกระบวนการคิดในรายวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 ของระดับชั้น ปวส.2 ห้อง 6 สาขาวิชาการบัญชี

6

อ.ธารทอง  แย้มจันทร์ฉาย

การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการบัญชีเดี่ยวและการกระทบยอดโดยใช้กระบวนการเรียนการสอน “แบบร่วมมือ“ ของนักศึกษาระดับชั้นปวช.3 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

7

อ.ภุชงค์   ทองโสภา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การบัญชีร่วมค้ารายวิชาการบัญชีชั้นสูง 1 โดยใช้สื่อโปรแกรม Microsoft Office “word” ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 ห้อง 8 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

8

อ.วิไลวรรณ กองอุนนท์

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า เรื่อง งบการเงิน โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี

9

อ.รัตนาพร  จิ๋วแก้ว

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อช่วยสอนกล่องหรรษาพาเรียนรู้เรื่องอัลกอริทึม(algorithm) ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 ห้อง 4, 8 วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

10

อ.จักรพันธ์  สุขเวช

การพัฒนาทักษะการใช้ผังงานโดยใช้เทคนิคการท่องจำ สัญลักษณ์ผังงานของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

11

อ.สิริธร  ตั้งจิตรตรง

การพัฒนากิจกรรมเกมกระดานเพื่อการเรียนรู้เรื่องวคำศัพท์ภาษาอังกฤษวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้นโดยการใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่2 ห้อง 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

12

อ.จีรัญศักดิ์   จำปางาม

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การติดตั้งซอฟต์แวร์ใช้งานในรายวิชาคอมพิวเตอร์ และการบำรุงรักษา ของนักเรียนระดับชั้นปวช.2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ โดยการเรียนแบบมีส่วนร่วมผ่านโปรแกรม Mentimeter

13

อ.เฉลิมชัย   อินทวาส

การพัฒนาแบบฝึกเรื่องการใช้คำสั่งสำเร็จรูปโปรแกรม Microsoft Word 2016 สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปีที่2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

14

อ.จิระ   วงศ์ภีรักษ์

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการจัดแสดงสินค้าของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือ

15

อ.เฉลียว     ตรีรัตน์

ศึกษาการพัฒนาการเรียนรู้วิชาการขายเบื้องต้น ของนักศึกษาระดับชั้นปวช.1 โดยใช้วิธีการปฏิบัติการขายจริง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

16

อ.โสรนันท์   นกใย

การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยผู้เรียนศึกษาค้นคว้านำเสนอด้วย  Education  Canva ในรายวิชากลยุทธ์ธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ 

17

อ.จุฑามาศ ฉิมจิ๋ว

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานสำนักงานเชิงปฏิบัติการ เรื่อง งานเอกสารที่ธุรการต้องเจอ

18

อ.ฐิติกาญจน์ภัทร์ หมู่พยัคฆ์

ผลการใช้YouTube “ห้องเรียนธุรกิจ By ฐิตี้” ในการจัดการเรียนการสอนวิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

19

อ.จินดา   วณิชาภิชาติ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องแป้นอักษรเหย้า รายวิชาพิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น โดยใช้แบบฝึกอย่างง่าย นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

20

อ.ไชยา    ชารีรมณ์

พัฒนาการทางการเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์รายวิชาพื้นฐาน วิชาชีวิตกับสังคมไทยโดยใช้แผนที่ความคิด

21

อ.พิชญ์สิรี   อินทร์เม่น

การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน หรือศึกษาต่อของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่2 ห้อง2, 4 และ 5 ภาคเรียนที่ 1/2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

22

อ.จรรยวรรธน์  ทัศนอินทร์

การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เทคนิควิธีการสอนโดยการลงมือปฏิบัติ (Practice) รายวิชาโครงการของ  นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 สาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

23

อ.พิชัย  ลำจวน

การศึกษาดัชนีมวลกายของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

24

อ.สมส่วน  วงษ์มี

การพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1/1-3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ ที่เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด โดยใช้บทฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

25

อ.จิตราภา  โพธิพันธ์

การใช้ Quizizz ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผมสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

สาขาวิชาการบัญชี

ลำดับที่ชื่อ-สกุลชื่อวิจัยในชั้นเรียน
1อ.ธารทอง แย้มจันทร์ฉายการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชางานงานทางการเงิน และวิเคราะห์งบการเงิน ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 ห้อง 1, 3 สาขาวิชาการบัญชี โดยใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อรายวิชา
2อ.ดาเรศ   บุญดิลกการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการบัญชีการเงินโดยใช้ชุดฝึกทักษะ ของนักศึกษาระดับชั้นปวส.2 ห้อง 1 และ 3 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์
3อ.รุ่งอรุณ   วงษ์มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนระดับชั้น ปวส.2/1, 3, 6, 8 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
4อ.มาลี   ศรีวิริยไชยการใช้แบบฝึกทักษะเพื่อแก้ปัญหาการวิเคราะห์รายการปรับปรุงบัญชีวิชาการบัญชีอุตสาหกรรม ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์
5อ.หงษ์หยก    สีใสผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการเรียน โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ เรื่อง กรอบแนวคิดรายงานทางการเงิน ของสภาวิชาชีพการบัญชีในรายวิชาสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพการบัญชี ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์
6อ.ศศิวรัญป์กาญน์   ฝั้นหมื่นการใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจคคติต่อวิชา การบัญชีตั๋วเงิน ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 ห้อง 1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์
7อ. วิไลวรรณ กองอุนนท์การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการบัญชีเบื้องต้น เรื่องงบการเงินโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ชื่อวิจัยในชั้นเรียน

1

อ.จักรพันธ์ สุขเวช

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาหลักการเขียนโปรแกรมเรื่องการใช้โปรแกรม Scratch ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

2

อ.รัตนาพร  จิ๋วแก้ว

พัฒนาทักษะการอ่านและแปลความหมายของคำสั่งในโปรแกรม Photoshop ด้วยสื่อช่วยสอนสไลเดอร์การ์ด (Slider Card) ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 ห้อง 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

3

อ.เฉลิมชัย  อินทวาส

การแก้ปัญหาการส่งงานในรายวิชาโปรแกรมนำเสนอ รหัสวิชา 20204-2104 ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

4

อ.จีรัญศักดิ์  จำปางาม

ผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการเรียนโดยใช้สื่อการสอนฮาร์ดแวร์หมูกระทะในรายวิชาระบบปฏิบัติการเบื้องต้น ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

สาขาวิชาการตลาด

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

                                   ชื่อวิจัยในชั้นเรียน

1

อ.จิระ         วงศ์ภีรักษ์

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาโครงงาน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือ

2

อ.เฉลียว     ตรีรัตน์

การเรียนการสอนแบบเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการทำสื่อประกอบการนำเสนอวิชาการสร้างทีมนักขายระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

3

อ.ฐิติกาญจน์ภัทร์  หมู่พยัคฆ์

ผลการใช้ YouTube “ห้องเรียนธุรกิจ By ฐิตี้” ในการจัดการเรียนการสอนวิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

4

อ.โสรนันท์  นกใย

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1/11 วิชากลยุทธ์ธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

5

อ.ศิริพร วัฒนพรหม

การศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบรายวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นโดยใช้วิธีเสริมแรงทางบวกของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3/3 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

ลำดับที่ผู้วิจัยชื่อวิจัยในชั้นเรียน
1อ.จรรยวรรธน์  ทัศนอินทร์การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เทคนิควิธีการสอนโดยการลงมือปฏิบัติรายวิชาโครงงานของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์
2อ.จินดา   วณิชาภิชาติการพัฒนาทักษะการพิมพ์ดีดภาษาไทยเบื้องต้นด้วยเครื่องมือฝึกทักษะการพิมพ์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์
3อ.สมส่วน  วงษ์มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกการอ่านสะกดคำวิชาภาษาอังกฤษสถานประกอบการ เรื่องคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2/3 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
4อ.ไชยา       ชารีรมณ์การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาทักษะชีวิตและสังคมไทยโดยใช้แผนที่ความคิดของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์
5อ.พิชญ์สิรี  อินทร์เม่นการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงสะกดคำภาษาอังกฤษ (Phonics) โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่  2/2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์
6อ.สุดารัตน์  แพงเพชรการพัฒนาความสามารถด้านการพูดในโอกาสต่างๆ โดยใช้การสอนแบบบทบาทสมมติวิชาภาษไทยพื้นฐาน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ห้อง 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์
7อ.จิตราภา  โพธิพันธ์การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ Kahoot เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์
8อ.ธนวรรษ  ไวเชิงค้าผลสัมฤทธิ์การมอบหมายงานตามความถนัดของผู้เรียนโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมความสนใจของนักศึกษา และแบบสัมภาษณ์เจคคติของนักศึกษา รายวิชากฎหมายธุรกิจ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2
9อ.จรินทร์ ไหมแสงการแก้ปัญหานักศึกษาที่มีพฤติกรรมขาดการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในชั้นเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ โดยใช้กระบวนการกลุ่ม
10อ.ศจี กิตติดำรงชัยกรณีศึกษาเรื่องการใช้ภาษาในการเขียน และพิมพ์หนังสือราชการของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1) สาขาวิชาการจัดการ ในรายการจัดการงานธุรการ (รหัสวิชา 30215-2001) วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์
11อ.พิชัย ลำจวนการใช้สัญญาเงื่อนไขเพื่อลดพฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบต่อการส่งงานในรายวิชาอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

สาขาวิชาการบัญชี

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ชื่อวิจัยในชั้นเรียน

1

อ.ดาเรศ   บุญดิลก

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน

โดยใช้ชุดฝึกทักษะ ของนักศึกษาระดับปวส.2 ห้อง 7 สาขาวิชาการบัญชี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

2

อ.รุ่งอรุณ   วงษ์มี

การใช้รางวัลการเสริมแรงทางบวกต่อวิชาบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ

ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาการบัญชีทวิทยาลัยอาชีวศึกษา

วิริยาลัยนครสวรรค์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

3

อ.มาลี   ศรีวิริยไชย

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการบัญชีอุตสาหกรรม

เรื่อง งบต้นทุนผลิต โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ ของนักศึกษา

ระดับประกาศนี้ยบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนกรสวรรค์

4

อ.หงษ์หยก    สีใส

การศึกษาสาเหตุของพฤติกรรมการไม่ส่งงาน หรือส่งงานล่าช้า

ในรายวิชาการบัญชีต้นทุน ๒ (๓๐๒๐๑ – ๒๐๐๔) ของนักศึกษา

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ ๒ สาขาวิชาการบัญชี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

5

อ. วิไลวรรณ กองอุนนท์

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการบัญชีเบื้องต้น

เรื่องงบการเงิน โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ ของนักศึกษา

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่1 สาขาวิชาการบัญชี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ชื่อวิจัยในชั้นเรียน

1

อ.จักรพันธ์ สุขเวช

การพัฒนาทักษะการเข้าใจคำสั่งของการสร้างเว็บไซโดยใช้การประยุกต์

โปรแกรมการเขียนเว็บเพจออนไลน์ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2

ห้อง 2,4,6,8 ของสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษา

วิริยาลัยนครสวรรค์

2

อ.รัตนาพร  จิ๋วแก้ว

การพัฒนาทักษะการอ่านและแปลความหมายของคำสั่งในภาษาซีด้วยสื่อช่วยสอนCAI ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2 ห้อง2 ห้อง4 ห้อง6 และห้อง8 วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

3

อ.เฉลิมชัย  อินทวาส

ความพร้อมของนักศึกษาเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

รูปแบบออนไลน์ ภายใต้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19

ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

4

อ.สิริธร  ตั้งจิตรตรง

การพัฒนาความสามารถทางการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้นโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ C4S MODEL ผ่าน โปรแกรม Microsoft  Visual Studio 2010 ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3/3  วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

5

อ.จีรัญศักดิ์  จำปางาม

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการประยุกต์ใช้โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี เรื่องการใช้สูตรและการใช้ฟังก์ชันในการคำนวณเพื่อสร้างสมุดบันทึกรายการขั้นต้น โดยใช้ Application MS Excel บน SmartPhone ของนักศึกษาระดับชั้นปวช.3 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

6

อ.พรนุรักษ์  คลังวิเชียร

การพัฒนาชุดการเรียนรู้การออกแบบโปรแกรม รายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ด้วยผังงานโปรแกรมแบบจำลองสถานการณ์ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2/2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

สาขาวิชาการตลาด

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

                                   ชื่อวิจัยในชั้นเรียน

1

อ.เฉลียว     ตรีรัตน์

การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ระบบห้องเรียนออนไลน์ Google classroom ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 ราบวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ ภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2564

2

อ.โสรนันท์  นกใย

อาจารย์โสรนันท์ นกใย นำเสนอวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง

“การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการการโฆษณาและส่งเสริมการขาย โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบแผนผังความคิด

ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3

สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

3

อ.ศิริพร วัฒนพรหม

การศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบรายวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ใช้วิธีเสริมแรงทางบวก ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3/4 สาขาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

ลำดับที่

ผู้วิจัย

ชื่อวิจัยในชั้นเรียน

1

อ.จรรยวรรธน์  ทัศนอินทร์

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาโครงการด้วยเทคนิควิธี

การสอนแบบการลงมือปฏิบัติ (Practice) ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

2

อ.พิชัย  ลำจวน

การศึกษาสภาพการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

3

อ.สมส่วน  วงษ์มี

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษโคยใช้แบบฝึกการอ่าน

สะกดคำ วิชา การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เรื่อง คำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันของ นักเรียนระดับชั้นปวช.2/3 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

4

อ.ไชยา       ชารีรมณ์

การพัฒนาการจัดเรียนการสอน โดยการจัดการเรียนรู้แบบแผนที่ความคิดผ่าน

การเรียนรู้แบบออนไลน์ (Online Learning ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชา ทักษะชีวิตและสังคม ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น ปีที่2

วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

5

อ.อรสุดา  สิริเมธาสกุล

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การคิดเชิงสร้างสรรค์ทางการตลา

โดยการจัดการเรียนรู้แบบการมีส่วนร่วม (Participatory Learning: PL)

ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3/4

วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

6

อ.พิชญ์สิรี  อินทร์เม่น

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียน และเกมทดสอบความรู้ Kahoot ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

สาขาวิชาการบัญชี

ลำดับที่

ชื่อ-ชื่อสกุล

 ชื่อวิจัยในชั้นเรียน

1

อ.ธารทอง    แย้มจันทร์ฉาย

การพัฒนาผู้เรียนรายวิชาการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน เรื่อง การวิเคราะห์อัตราส่วนโดยใช้แบบฝึกทักษะ และการเสริมแรงของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาการบัญชี

3

อ.รุ่งอรุณ     วงษ์มี

การพัฒนาทักษะการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันโดยใช้วิธีสอนซิอมเสริมเพิ่มให้ความรู้ในรายวิชากิจการพิเศษของนักศึกษาระดับชั้น ปวช 3ห้อง 1 สาขาวิชาการบัญชี

4

อ.หงษ์หยก   สีใส

การพัฒนากระบวนการการบันทึกบัญชีต้นทุน และจัดทำงบต้นทุนการผลิตในรายวิชาการบัญชีต้นทุน 2  

3201 – 2004 โดยใช้ชุดการสอนแบบติวเตอร์ของนักศึกษา ปวส.2 ห้อง 1 และห้อง 3 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

5

อ.ภุชงค์       ทองโสภา

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการบัญชีร่วมค้า ในรายวิชา การบัญชีชั้นสูง 1 โดยใช้สื่อ Power  Point ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1  ห้อง 1,3

6

อ.สุทัศน์      ทรัพย์กร

การพัฒนาการเรียนรู้เรื่องรายการปรับปรุงโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ ในรายวิชาการบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้าของนักศึกษาระดับชั้น ปวช 1 ห้อง 1

7

อ ศศิวรัญป์กาญน์  ฝั้นหมื่น

การจัดการเรียนรู้ด้วย Microsoft Excel โดยการสร้างผังบัญชี และความ สามารถในการใช้สูตรแก้ไขข้อผิดพลาด และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชีของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3/1 สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

ลำดับที่

ชื่อ-ชื่อสกุล

ชื่อวิจัยในชั้นเรียน

1

อ.จักรพันธ์ 

สุขเวช

ผลการพัฒนาทักษะการฝึกการคำนวณการแปลงระบบเลขฐานโดยใช้วิธีการนับนิ้วมือ

รายวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

2

อ.รัตนาพร

จิ๋วแก้ว

การพัฒนาทักษะการอ่านและแปลความหมายสัญลักษณ์ที่ใช้ในการออกแบบผังงาน (Data Flow Diagram : DFD ) ด้วยการ์ดสไลเดอร์ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1/2+4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

3

อ.เฉลิมชัย

อินทวาส

การประยุกต์ใช้สื่อสร้างสรรค์เพื่องานธุรกิจและการนำเสนอโดยใช้โปรแกรม Adobe PhotoShop CS6 

วิชาสื่อสร้างสรรค์ธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

4

อ.สิริธร

ตั้งจิตรตรง

การพัฒนาความสามารถทางการเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกและเหมาะสมกับภาคธุรกิจและบริการโดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3/2 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

5

อ.จีรัญศักดิ์

จำปางาม

การพัฒนาการเรียนที่ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เทคนิค STAD ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1/2 

วิชาระบบปฏิบัติการเบื้องต้น วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ 

สาขาวิชาการตลาด การจัดการทั่วไป และการจัดการธุรกิจค้าปลีก

ลำดับที่

ชื่อ-ชื่อสกุล

 ชื่อวิจัยในชั้นเรียน

1

อ.จิระ         วงศ์ภีรักษ์

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการตลาดระดับชั้น ปวส.2 โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือ

2

อ.เฉลียว     ตรีรัตน์

การเรียนการสอนแบบเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการทำโครงงานวิชาการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ

ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

3

อ.ฐิติกาญจน์ภัทร์  หมู่พยัคฆ์

การเปรียบเทียบทักษะการนำเสนอหน้าชั้นเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา

วิริยาลัยนครสวรรค์ โดยการสร้างรูปแบบประเมินการนำเสนอหน้าชั้นเรียน

4

อ.โสรนันท์  นกใย

ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหลักการจัดการโดยใช้กระบวนการกลุ่มของนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ ๒ (ปวส.2) วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

ลำดับที่

ชื่ออาจารย์

ชื่อหัวข้อวิจัย

1

อ.จรรยวรรธน์   ทัศนอินทร์

ผลการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ รายวิชา 30202-8501 โครงการ  โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบลงมือปฏิบัติ

2

อ.พิชัย      ลำจวน

การใช้การเสริมแรงเพื่อลดพฤติกรรมที่ขาดความรับผิดชอบต่อภาระงานของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 

ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ รายวิชาการพัฒนาสุขภาพ

3

อ.ศจี         กิตติดำรงชัย

ผลการใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการพิมพ์หนังสือราชการภายนอกของนักศึกษา

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

4

อ.สมส่วน  วงษ์มี

การพัฒนาทักษะทางไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนระดับชั้น ปวช.2 ห้อง 3 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

5

อ.ไชยา      ชารีรมณ์

ผลการพัฒนาการทางการเรียนของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

ในรายวิชาทักษะชีวิตและสังคมโดยใช้แผนที่ความคิด

6

อ.จรินทร์  ไหมแสง

การปรับพฤติกรรมนักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบในการส่งงานในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ โดยการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจแบบSTAD เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

7

อ.อรสุดา  สิริเมธากุล

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องปิโตรเลียมของนักศึกษา ปวช.1/2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมทางวิทยาศาสตร์