รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับชั้น ปวช. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาการบัญชี

การเรียนการสอน

 • มีทักษะในการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการประเภทธุรกิจบริการ บัญชีของกิจการประเภทธุรกิจซื้อขาย สินค้าบัญชีของกิจการประเภทธุรกิจอุตสาหกรรม
 • เข้าใจหลักการและกระบวนการการปฏิบัติงานบัญชีที่ใช้ในการควบคุมและตรวจสอบงานบัญชีของกิจการ
 • มีทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการพิเศษลักษณะต่าง ๆ พร้อมทั้งการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการบัญชี
 • ปฏิบัติงานบัญชีเพื่อการชำระภาษีของกิจการและกระบวนการการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • สื่อสารโดยใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและในงานอาชีพ

อาชีพของเด็กบัญชีในอนาคต

 • พนักงานบัญชี,
 • ครูสอนบัญชี,
 • รับทำบัญชี,
 • บริษัทผู้ตรวจสอบบัญชี,
 • เจ้าหน้าที่บัญชี, นักบัญชี, เจ้าของกิจการ,
 • ที่ปรึกษาด้านการเงินและบัญชี
สาขาวิชาการตลาด

การเรียนการสอน

 มุ่งเน้นการเรียนรู้ เข้าใจ และสร้างทักษะในการคิดวิเคราะห์ และกำหนดกลยุทธ์การตลาดอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนสร้างความรู้ที่เกี่ยวข้องถึงหลักการตลาด รวมทั้ง การศึกษาถึงความสำคัญของผู้บริโภค การวิจัยตลาด การบริหารผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด และยังศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารการตลาดที่ดี ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานด้านการตลาดในองค์กรธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ

อาชีพของเด็กการตลาดในอนาคต

1. นักวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด (Strategic Marketing Planner)

2. นักวิจัยตลาด หรือ นักวิเคราะห์การตลาด (Market Researcher or Marketing Analyst)

3. นักการตลาดดิจิทัล (Digital Marketer)

4. นักการตลาดระหว่างประเทศ (International Marketer)

5. นักประชาสัมพันธ์ (Public Relations)

6. ที่ปรึกษาด้านการตลาด (Marketing Consultant)

7. นักสื่อสารเนื้อหาทางการตลาด (Content Marketing)

8. นักจัดกิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing)

9. นักโฆษณา (Advertisers)

10. นักวิชาการด้านการตลาด (Academic Marketer)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การเรียนการสอน

   • เข้าใจระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์
   • จัดการและแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์
   • เขียนโปรแกรมขนาดเล็ก
   • ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ
   • ใช้ระบบเครือข่ายในการปฏิบัติงาน
   • การสร้างเว็บเพจ

อาชีพของเด็กคอมพิวเตอร์ในอนาคต

   • พนักงานภาครัฐ,
   • นักวิเคราะห์ระบบ,
   • โปรแกรมเมอร์,
   • พนักงานบริษัท,
   • เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์,
   • เจ้าของธุรกิจด้านคอมพิวเตอร์,
   • นักพัฒนาเว็บไซต์,
   • นักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์