กลุ่มงานวิชาการ  ประกอบด้วยงานต่อไปนี้

1. กลุ่มงานสาขาวิชา

- งานหลักสูตรและ การจัดการเรียนการสอน

- งานพัฒนาผู้สอน

- งานพัฒนาผู้เรียน

2. ส่วนงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

3. ศูนย์วิทยบริการ

4. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

- งานบริการและซ่อมบำรุง

- งานการจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศและเครือข่าย

5. ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

6. โครงการ  10 โครงการ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

1.กลุ่มงานสวัสดิภาพ

        1.1  งานความปลอดภัย

        1.2  งานป้องกันและลดพฤติกรรมเสี่ยง

        1.3  งานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการระบาดโควิด-19

2.กลุ่มงานบริหารจัดการในชั้นเรียน

        2.1  งานพัฒนานักศึกษา

        2.2  งานทุนการศึกษา

        2.3  งานอาจารย์ที่ปรึกษา

3.ศูนย์คุณธรรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

4.งานโครงการ

        1.โครงการคุณธรรม จริยธรรม

        2.โครงการวันปัจฉิมนิเทศ

กลุ่มงานนันทนาการ

- งานการแสดง

- งานดนตรี

- งานดุริยางค์

สำนักงานองค์การฯ

- งานสารสนเทศองค์การ

- งานกำกับ ดูแล ติดตามการเนินงานของชมรมวิชาชีพ

- งานกิจกรรมคณะกรรมการดำเนินงานองค์การฯ

-  งานติดตามและประมวลผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์

โครงการ

จำนวน 8 โครงการ

 1. กลุ่มงานธุรการ

     1.1  งานด้านบริการ

     1.2  งานด้านอาคารสถานที่

     1.3  งานด้านการเงินและบัญชี

 1. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและจัดระบบสาธารณูปโภค

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  ประกอบด้วยงานต่อไปนี้

 1. งานสื่อประชาสัมพันธ์
 2. งานสิทธิพิเศษและระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน

โครงการ  ประกอบด้วยโครงการต่อไปนี้

 1. โครงการแนะแนวเพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียน
 •  งานนโยบายและแผน
 •  งานประกันคุณภาพการศึกษา
 •  โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดย KAIZEN
 •  โครงการประชุมทบทวนแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2564 2567
  (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3)
 1. กลุ่มงานทุนการศึกษา

  1.1  งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

  1.2  งานรับแบบคำขอกู้/เขียนสัญญา

  1.3  งานรายงานข้อมูล