แพทย์หญิงปราณี ศิริวิริยะกุล ผู้จัดการวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพและฝึกอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีท่านอาจารย์ ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ ประธานคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ ให้เกียรติกล่าวให้โอวาทและข้อคิดที่เป็นประโยชน์ในการออกฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพและฝึกอาชีพของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมเจ้าพระยา-วิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ